دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ابلاغ شد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان را ابلاغ کرد.
در اجرای تبصره بند «ب» ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ موضوع تصمیم نامه تاریخ ۱۳۸۹٫۱٫۱۴ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک،‌ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تاریخ ۱۳۸۸٫۱۱٫۲۱ اجرای تبصره بند ۲ قسمت ب بخشنامه تاریخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۷ و در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد در حوزه مدیران و کارمندان، «دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان» مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود.

ماده۱- تکالیف عمومی

۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ اهداف عملیات سالانه هر یک از معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های استانی و واحدهای تابعه خود را طبق دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد (دستورالعمل تاریخ ۱۳۸۹٫۵٫۲۸)، تعیین و حداکثر تا پایان فروردین‌ماه هر سال برای اجرا در همان سال ابلاغ نمایند.
۲- معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاههای استانی و واحدهای تابعه تمام دستگاههای اجرایی مؤظفند اهداف عملیاتی ابلاغ شده را در قالب شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعریف و آن را مبنای ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان هر یک از واحدهای تحت پوشش خود قرار دهند.
تبصره ۱: شاخص‌های مذکور باید به همراه برش‌ها و استاندارد برنامه‌ای مربوط حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال در قالب فرم مربوط به شاخص‌های اختصاصی به مدیران و کارمندان واحدهای تحت پوشش ابلاغ شود.
تبصره ۲: معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های استانی و واحدهای تابعه تمام دستگاههای اجرایی می‌توانند برای اجرای برنامه‌های عملیاتی و تحقق اهداف تعیین شده در چارچوب مواد ۱۳ و ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط، با مدیران واحدها تفاهم‌‌نامه امضا کنند.
تبصره ۳: سقف امتیاز تعیین شده برای هر یک از شاخص‌های اختصاصی براساس میزان اهمیت و اولویت، به تأیید بالاترین مقام دستگاه می‌رسد.
۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظام مدیریت عملکرد مدیران و کارمندان خود را مکانیزه کنند، به طوری که قابلیت لینک به سامانه جامع مدیریت عملکرد مستقر در سطح دستگاه را داشته باشد.
تبصره – ستون مربوط به تحلیل عملکرد (در فرم ارزیابی عملکرد) از اهمیت بالایی برخوردار است.
بنابراین دستگاه‌ها مکلفند نقاط قوت، نقاط قابل بهبود و اقدام‌های لازم برای بهبود عملکرد را بررسی و تحلیل نموده و براساس آن تغییرات لازم را در برنامه‌های اجرایی، نحوه اجرا و توانمندسازی کارمندان برای سال آتی اعمال نموده و با همکاری کارکنان نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمایند.
۴- حیطه شمول هر یک از فرم‌های ارزیابی موضوع این دستورالعمل عبارتند از:
الف- فرم ارزیابی عملکرد مدیران میانی (فرم شماره ۱) برای ارزیابی معاونان سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها، مدیران کل، مدیران، معاونان مدیرکل (به غیر از مدیران واحدهای استانی) و مشاغل هم‌تراز.
ب- فرم ارزیابی عملکرد مدیران پایه (عملیاتی) و سرپرستان (فرم شماره ۲) برای ارزیابی رئیس اداره، قسمت، گروه و مشاغل همتراز.
ج- فرم ارزیابی عملکرد کارمندان (فرم شماره ۳) برای ارزیابی تمامی کارکندان در سطوح مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- مدیران دستگاههای اجرایی مستقر در استان‌ها براساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد موضوع بندهای (الف) و (ب) آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت ماده (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۲۷۹۱۱ تاریخ ۱۳۸۹٫۵٫۲۸ مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- فرم‌های ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲ – نحوه تکمیل فرم‌های ارزیابی عملکرد
۱ – امتیازها: مجموع امتیاز در هر سطحی ارزیابی ۱۰۰ می‌باشد که ۴۰ امتیاز مربوط به شاخص‌های اختصاصی و ۶۰ امتیاز مربوط به شاخص‌های عمومی است.
۲ – فرم های ارزیابی عملکرد: فرم‌های ارزیابی عملکرد تمام سطوح از دو بخش اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:
الف) شاخص‌های اختصاصی: در برگیرنده شاخص‌های اختصاصی مدیران و کارمندان بوده و ستون‌های «محورهای ارزیابی»، «شاخص‌های ارزیابی»، «واحد سنجش»، «هدف مورد انتظار» و «سقف امتیاز» مطابق بندهای یک و دو ماده یک این دستورالعمل توسط هر یک از واحدهای سازمان تکمیل و در اختیار ارزیابی شوندگان قرار می‌گیرد.
ب) شاخص‌های عمومی: در برگیرنده شاخص‌های عمومی و توانمند‌سازها می‌باشد. این شاخص‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی، مشترک و شامل پنج محور؛ «ابتکار و خلاقیت»، «مهارت‌ها و توانمندی ها»، «خدمات برجسته»، «آموزش» و «رضایت ارباب رجوع» است. امتیاز دو محور «مهارت‌ها و توانمندی‌ها» و «خدمات برجسته» براساس نتیجه به دست آمده از بخش (الف) همین بند تعیین خواهد شد.
تبصره یک – فرم‌های ارزیابی عملکرد توسط ارزیابی شونده تکمیل شده و توسط ارزیابی کننده (مدیر واحد) تایید می‌شود نتایج ارزیابی پس از بررسی مدارک و مستندات و تایید نهایی توسط کمیته تحول اداری، قابل استناد می‌باشد.
تبصره ۲ – دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور ارزیابی دقیق‌تر شاخص‌های عمومی، شیوه نامه اجرایی متناسب با شرایط و ویژگی‌های دستگاه تدوین و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اجرا نمایند.
ماده ۳ – نحوه ارتقاء رتبه شغلی با توجه به امتیاز مکتسبه از ارزیابی
– میانگین امتیاز مکتسبه از مجموعه امتیازات شاخص‌های عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبنای امتیازدهی برای ارتقای رتبه کارمندان (با رعایت سایر شرایط) می‌باشد.
تبصره یک – ارتقاء به رتبه‌های خبره و عالی مستلزم مستند‌سازی تجربیات توسط کارمندان می‌باشد. تجربیات مدون شده دارای ویژگی‌های زیر بوده و با تایید کمیته مربوط قابل اعمال می‌باشد:
۱ – تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد.
۲ – برای کسب رتبه‌های پیشین استفاده نشده باشد.
۳ – مسائل، چالش‌ها و مشکلات (موانع، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده بیان نماید.
۴ – نتیجه‌گیری و راه‌حل‌های مناسب جهت رفع موانع و مشکلات ارائه گردد
تبصره ۲ – کارمندانی که طبق بخشنامه تاریخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۷ دارای شرایط ارتقاء به رتبه‌های پایه، ارشد، خبره و عالی هستند، می‌توانند اقدام به ارائه تقاضای خود به واحذ ذیربط (امور اداری یا عناوین مشابه) نمایند.
واحد ذیربط موظف است با رعایت مفاد این دستورالعمل و بخشنامه مذکور اقدام نماید.
تبصره ۳ – امتیازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا برای ارتقای همان رتبه ملاک عمل خواهد بود و برای ارتقاهای بعدی قابل محاسبه نیست.
تبصره ۴ – دستگاه‌های اجرایی موظفند، کارمندان خود را به نحوی ارزیابی نمایند، که تخصیص رتبه‌های، ارشد خبره و عالی از سطوح پایین تا عالی سازمانی به صورت هرم، در آن دستگاه شکل بگیرد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بر اجرای این بند نظارت خواهد نمود.

ماده ۴ – نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریت‌های سازمان
۱ – مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می‌شوند.
۲ – نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان، مبنای پرداخت هر گونه پاداش (به استثنای پاداش مربوط به ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) از جمله پاداش خدمات برجسته موضوع بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.
۳ – مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی با پنج سال متناوب حداقل ۸۵ درصد باشد، در معرفی به دوره‌های آموزشی خارجی (بورس) از اولویت برخوردار هستند.
تبصره – بهره‌مندی مدیران، کارمندان و مدیران واحدهای استانی از مزایای فوق‌الذکر، منوط به کسب رتبه متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملکرد (موضوع ردیف ب بند ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌باشد.
۴ – کسب حداقل ۸۵ درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل، برای هرگونه ارتقا شغلی از جمله، انتصاب در پست‌های مدیران پایه الزامی است. در مورد مدیران میانی، میانگین امتیاز دو سال گذشته مبنای عمل می‌باشد.
۵ – مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش‌بینی شده کمتر باشد (موضوع آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی، باز خرید می‌شوند
تبصره یک – امتیازهای مطرح شده در بندهای ۱ تا ۴ این ماده در خصوص شاغلان مصداق دارد و شامل بازنشستگان نخواهد بود.
تبصره دو – در خصوص مدیران دستگاه‌های استانی، براساس نتایج حاصل از اجرای تبصره یک بند ۴ ماده یک این دستورالعمل، رفتار خواهد شد.
ماده ۵ – از تاریخ تصویب این دستورالعمل تمامی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این دستورالعمل لغو می‌شود.
ماده ۶ – مسئولیت اجرا و نظارت بر این دستورالعمل در دستگاه‌های اجرایی به عهده دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (مدیریت عملکرد) بوده و دفاتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری‌ها مسئول نظارت بر نحوه اجرا در دستگاه‌های اجرایی استان است.

نظرات (2)

 • فاطمه حيدري

  با سلام
  میخواستم در مورد نحوه ارزیابی عملکرد که اشاره کردید بیشتر بدونم.
  ممنون

  پاسخ دادن
 • شیما

  چرا کارمندان رو در معذوریت می ذارید تا بیخود ۱۰۰ صفحه کاغذ رو پر کنن با چیزای بی فایده
  این کار یک اسرافه
  ممکنه کسی بتونه همه ی اینها رو توی ۲۰ صفحه هم بگنجونه
  شما باید تو اون دنیا پاسخگو باشید

  پاسخ دادن

ارسال نظر